Северен черноморски район

нашиятРайон

Северният черноморски регион е силно повлиян от близостта на Черно море. Климатът е изключително благоприятен за развитие на лозарството и е подходящ за отглеждане на бели сортове грозде.

регионаленКлимат и почви

За черноморското крайбрежие са характерни сравнително топло лято и мека зима. Средногодишните температурни амплитуди са сравнително ниски, което дава предпоставка за плавно развитие на лозите. Средногодишните валежи са най-ниски за страната. Характерни за региона са местните ветрове – бризите, които през деня духат хладен въздух от морето към сушата, а през нощта – в обратна посока. Почвите са основно черноземи, варовикови и сиви горски.

4262 са хектарите лозя
450 милиметра годишно валежи
100 метра надморска височина
2250 са слънчевите часове